Viktor Košut

Advokát

Paragrafy nechte na mně

Autorské právo

Mým stěžejním oborem je oblast autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a uzavírání smluv mezi autory, výkonnými umělci a producenty v rámci hudebního, televizního, filmového a internetového průmyslu. Úzce se specializuji na prostředí divadelní výroby, literární tvorby a publikačních činností, včetně překladatelské sféry. Autorům, výkonným umělcům či dědicům autorských práv poradím ve věcech ochrany a vymáhání jejich práv, a také při jednání a řešení sporů s agenturami a kolektivními správci.

Mediální a reklamní právo, ochrana osobnosti

Mám zkušenosti se sjednáváním reklamních smluv a mohu pomoci při jednání s mediálními institucemi, jako jsou televize, rozhlas, tisk, digitální média nebo sociální sítě. Zastoupím Vás při řešení praktických problémů souvisejících s chodem těchto společností. Zabývám se také právem na ochranu osobnosti, zásahy do soukromí, cti, důstojnosti nebo dobré pověsti, včetně uzavírání příslušných smluv týkajících se využití Vaší fotografie, podobizny, hlasu či jiných osobnostních atributů.

Nekalá soutěž

Orientuji se také v právu nekalé (hospodářské) soutěže. Poskytnu konzultace a navrhnu odpovídající řešení, pokud někdo parazituje na Vaší pověsti nebo na pověsti Vašeho podniku, výrobku nebo služby, nebo výrobky či služby napodobuje, rozšiřuje o nich nepravdivé údaje, popřípadě je označuje klamavým způsobem a podobně.

Neziskový sektor

Připravuji a reviduji zakládací a jiné vnitřní dokumenty spolků, nadací, nadačních fondů, ústavů a asistuji při jejich vzniku. Také upravuji stávající dokumenty obecně prospěšných společností. Jsem dobře obeznámen s podmínkami vnitřního chodu a s praktickými problémy fungování a správě neziskových institucí, včetně problematiky grantových smluv.

Ochranné známky

Provedu Vás celým procesem řízení o zápisu ochranné známky (loga, firmy nebo obchodního označení výrobku nebo služby), počínaje vyplněním přihlášky a konče úspěšným zápisem ochranné známky. Poradím, jak postupovat při nápodobě nebo jiném neoprávněném použití Vaší již zapsané ochranné známky.

Ostatní oblasti práva

Nabízím základní poradenství v oblasti občanského práva majetkového a rodinného. Budete-li chtít například darovat, prodat, koupit, pronajímat nebo užívat dům, byt či pozemek, pomohu Vám při sjednání a uzavření kupní, darovací nebo nájemní smlouvy, včetně advokátní úschovy. Manželům poradím při manželských sporech a rozvodech.

Viktor Košut - advokát Praha

Pár vět o mně

Jsem právník a vystudovaný divadelní produkční s duší umělce. Řadu let jsem pracoval na právním oddělení literární, divadelní a audiovizuální agentury DILIA, od roku 2008 působím ve správní radě Dejvického divadla, také jsem členem učené společnosti autorského práva, ALAI Czech Republic, a od roku 2018 pracuji jako samostatný advokát. Pravidelně poskytuji lektorské přednášky a semináře jak pro vzdělávací instituce, ziskové i neziskové subjekty, týkající se především autorského práva, ale také ostatních oblastí, kterým se profesně věnuji. Ve volném čase se aktivně věnuji hudbě, kultuře, umění, józe a rád se vzdělávám v různých oblastech.

Můj profil na LinkedIn

Kontakty

Mgr. BcA. Viktor Košut
IČO: 06725546
datová schránka: arazeuk
ev. č. ČAK: 18030
Praha, Česká republika
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

© Viktor Košut | Vytvořil: Vladan Košut